Μ α θ η τ ι κ ό - δ υ ν α μ ι κ ό  

Ενημερωθείτε για τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε κάθε τάξη του σχολείου μας.

 

ΤΑΞΗ Α΄

68 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ Β΄

47 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ Γ΄

59 ΜΑΘΗΤΕΣ