Μ α θ η τ ι κ ό - δ υ ν α μ ι κ ο  

Ενημερωθείτε για τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε κάθε τάξη του σχολείου μας.

 

ΤΑΞΗ Α΄

63 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ Β΄

51 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ Γ΄

30 ΜΑΘΗΤΕΣ