ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς εμφανίζεται το φαινόμενο της παιδικής εργασίας στη βιομηχανική επανάσταση, πώς στη σύγχρονη εποχή;